Yıkım Yeniden Yapım

 

 

           

Bina Yıkımı 

Gerekli araştırmaların ışığında riskli yapı tespitine itiraz edilmemesi veya yapılan itirazın reddedilmesi sonucunda, Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve belediyelere yıkım işlemleri için yazı yazar. Konu ile ilgilenen idare, riskli olduğu kesinleşen binadaki tüm kat maliklerine tebligat göndererek, binanın 60 gün içerisinde boşaltılarak yıkım işlemlerinin gerçekleşmesini ister. Yapı maliklerine yapılan tebligatta, riskli yapıyı kullanan sınırlı aynı hak sahibi veya kiracılara bildirim yapması gerektiği belirtilir.

Yapı maliklerinin müracaatıyla, idare tarafından yıkım ruhsatı düzenlenir. 

Yıkım ruhsatı;

  • Yapı maliklerinden en az birinin başvurusu,

  • Yıkılacak yapının tahliye edilmesi,

  • Elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına dair elde edilen belgeler,

sunularak diğer yapı maliklerinin muvafakatı aranmaksızın, 6 iş günü içerisinde hazırlanır.

60 günlük sürede bina yıkılmadığı takdirde, Müdürlük tarafından 30 günlük ek süre verilir. 90 günlük süre içerisinde yıkılmayan binaların elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları kesilir. Böylece, verilen zaman dilimi içerisinde yıkım işlemleri gerçekleşmeyen bina işlevsel olarak kullanılamaz hale gelir. Yıkımı gerçekleştirilemeyen riskli yapılar Bakanlık ya da Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü tarafından yıkılır veya yıktırılır. 

 

Yıkım Sonrası Yapılacak İşlemler

Yeni yapılacak olan binaya ilişkin karar süreci yıkımdan sonra başlar. Bina yıkıldıktan sonra notere gönderilen tebligat ile kat malikleri toplantıya çağrılır ve yapılacak olan yapının süreci bu toplantıdaki kararlara göre belirlenir.

 

Hisseleri oranında yapı maliklerinin en az üçte iki çoğunluğunun kararı esas alınır. Üçte iki çoğunluğun hisseleri oranında aldığı karar, müteahhitle yapılacak anlaşmaya yön verir. 

Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapıların bir kısmının riskli bulunması halinde;

  • İlgili tapu müdürlüğü tarafından, sadece riskli olarak tespit edilen yapıların tapu kütüğüne riskli yapıdır belirtmesi işlenir. Riskli olarak tespit edilen yapıların için yeniden inşası için düzenlenen yapı ruhsatı, diğer maliklerin haklarını olumsuz etkilememesi için, bütün maliklerin değil, sadece riskli yapıların maliklerinin talep ve muvafakatine istinaden düzenlenir. 

  • Riskli olarak tespit edilen bu yapıların birlikte değerlendirilebilmesi için, bu yapıların bulunduğu alanın risksiz olan yapıların bulunduğu alandan ifrazı mümkün ise, ifraz, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemleri Müdürlük tarafından re'sen yapılır ve yaptırılır. 

 

Çoğunluğun aldığı karara katılmayan yapı sahiplerinin hissesi, yasalar gereğince açık artırma ile satışa çıkartılır. Açık artırmaya en az üçte iki çoğunluk ile anlaşan paydaşlar katılabilir. Satışı gözlemci olarak izlemek isteyen ve payı satışa çıkarılan malikler satışın yapıldığı salona alınabilirler. Ancak, açık artırmaya müdahale edemezler. Açık artırma için belirlenen saatten sonra satış salonuna kimse alınmaz. Açık artırmaya alınan paydaşların kimliği kontrol edilerek bir tutanak ile kayıt altına alınır. Komisyon başkanı, rayiç bedelin altında olmamak üzere satışa katılan paydaşlardan, sözlü olarak pey sürmelerini ister. 

 

Komisyon, tespit edilen rayiç bedelden az olmamak üzere, en yüksek bedeli teklif eden paydaşa satış yapılmasını karara bağlar. Açık artırmaya ile satışa iştirak eden bir birey varsa, belirlenen rayiç değerden az olmamak üzere bu paydaşın vereceği teklif kabul edilir. 

 

Satış işlemi tamamlanıp komisyonca karara bağlanmadan önce, üçtü ikilik karara katılmayan maliklerin, üçte ikilik çoğunluk ile alınan kararı kabul etmeleri ve üçte ikilik çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi komisyonca verilen süre içerisinde imzalayarak Kentsel Dönüşüm ve İl Müdürlüğüne vermeleri halinde, açık artırma ile satış işlemi geçersiz sayılır.