Sık Sorulan Sorular

           

A :KANUNA İLİŞKİN GENEL SORU VE CEVAPLAR:
 

Soru (1) - 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu nedir ? 

Cevap: Afet ve afet altındaki binaların devlet desteği ile yenilenmesidir. 

 

Soru (2) - Riskli yapı nedir ?

Cevap: Riskli yapı 6306 sayılı Kanun'a göre riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere ve çalışmalara dayanılarak tespit edilen yapıyı veya yapıları kapsar. 

 

Soru (3) - Riskli alan nedir ?

Cevap:Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı kapsar. 

 

Soru (4) - Riskli yapı tespitinde taşıyıcı sistem özellikleri hangi kata göre belirlenir ?

Cevap:Yapının taşıyıcı sistem özellikleri sadece kritik kat rölevesi ile belirlenebilir. 

 

Soru (5) - Binanıza risk raporu aldırmak için neler yapmanız gerekiyor ?

Cevap: Yapı maliklerinden en az 1 tanesinin tapu ve kimlik fotokopisi ile Bakanlık tarafından lisanslandırılmış olan kurumumuz Biva Mimarlık' a başvurması gerekir. Biva Mimarlık riskli olduğu düşünülen binaya gidip ilgili incelemeleri yapma yetkisine ve performans analizi yapıp Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne dosyayı teslim etmeye yetkili bir firmadır. 

 

Soru (6) - Risk tespiti yaptırmak isteyen malike diğer maliklerin engel olması halinde ne yapılacak ?

Cevap: Riskli binaların tespitini, tahliyesini ve yıktırılmasını engelleyenler hakkında Türk Ceza Kanunu' nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Soru (7) - Risk raporunu kim onaylar ?

Cevap:Binadan alınacak numunelerle yapılacak tespit neticesinde; yapının riskli ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilmesi halinde, ilgili rapor onay için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulur. 

Soru (8) - Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan risk tespitini kim öder ?

Cevap: Yapı malikleri ve kanuni temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırılır.

 

 

Soru (9) - Risk tespiti yaptırmak istediğimiz betonarme binalarda her kattan karot örneği almak gerekir mi ?

Cevap: 6306 sayılı kanun kapsamında sekiz kata kadar olan binalarda yalnızca kritik kattan karot alınması yeterlidir. Sekiz kattan fazla olan binalarda her kattan karot alınması gerekir. 

 

Soru (10) - Aynı parsel üzerinde 5 blok bulunuyor. 4 tanesi kentsel dönüşümü kabul edip çoğunluğu sağlıyor. Bir blokta 2 malik kabul ediyor. 8 malik kabul etmiyor. Üçte ikilik çoğunluk blok üzerinden mi yoksa parsel üzerinden mi değerlendiriliyor ?

Cevap:Bir parsel üzerinde birden fazla yapı bulunması halinde bu yapılara ayrı ayrı risk tespiti yaptırılır. Her bir yapı için ayrı ayrı üçte ikilik çoğunluk sağlanır. Riskli olan yapıların birlikte değerlendirilebilmesi için risk tespiti yaptırmayan yapının bulunduğu alandan ifrazı mümkün ise ifrazına gidilir. İfrazı mümkün değil ise yapının bütünlüğü korunarak uygulama yapılabilir. Tapu kütüğüne sadece riskli yapılar için risklidir belirtmesi işlenir. 

 

Soru (11) - Vatandaşın 1 dönümlük arazisi vardır. Bu arazide 2 katlı küçük bir işyeri bulunmaktadır. Kentsel dönüşüm kapsamında işyerinin küçük, arsa m2'si büyük olması nedeniyle, kentsel dönüşümden faydalanabilmek için m2 sınırlaması var mıdır ?

Cevap: 6306 Sayılı Kanun kapsamında herhangi bir metrekare sınırlaması yoktur. Yapının riskli çıkması sonucu, kentsel dönüşümün getirdiği haklardan faydalanabilir. 

 

Soru (12) - Yapının riskli çıkması halinde itiraz başvurusu nereye yapılır ?

Cevap:Söz konusu risk raporu onaylandıktan sonra binadaki tüm kat maliklerine tebligat gönderilir. Rapora karşı, kat maliklerinin 15 gün içindeAltyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüklerine itiraz başvurusu yapabilme hakları vardır. 

 

Soru (13) - Yapının riskli çıkmasına 15 gün içerisinde yapılan itiraz başvurusunun kabul edilmesi halinde ne olur ?

Yapılan itiraz ile Bakanlık tarafından yapının bulunduğu il için yetkilendirilmiş olan teknik heyet tarafından riskli yapı tespit raporu tekrardan incelemeye alınır ve yapı için nihai karar verilir. Teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilatında görev yapan üç üyenin iştiraki ile yedekleri ile birlikte yedi üyeli olarak teşkil edilir. 

 

Soru (14) - Riskli yapıya şerh konulması satışa engel midir?

Cevap:Yapının riskli olduğuna ilişkin raporun bakanlıkça onaylanması ile birlikte, tüm dairelerin tapu kayıtlarına ''Riskli Yapı'' şerhi konulmaktadır. Söz konusu şerh, satış işlemine ve diğer tapu işlemlerine engel değildir.Fakat, bu şerhin mevcut olması dairenin satış değerini düşüreceği gibi binada kentsel dönüşüm ve yıkım sürecinin başladığı anlamına gelir.

 

----------------------------------------------------------

    SONRAKİ SAYFA